ประวัติ

ประวัติการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดคลินิกแพทย์แผนจีน พัฒนาการเรียนการสอน พร้อมเป็นผู้นำในสาขาการแพทย์แผนจีน ในเขตภาคเหนือ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับคลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการรักษาพยาบาลในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมการนำไปสู่การเป็นผู้นำในสาขาการแพทย์แผนจีนในเขตภาคเหนือ นอกจากนั้นได้จัดเป็นสถานที่ดูงาน สำหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาการแพทย์แผนจีนสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรการฝังเข็มและผลิตยาสมุนไพร สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่อยู่

  • ที่อยู่: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
    เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
  • Email: support@email.com
  • Website: www.domain.com
  • โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074 โทรสาร 054-666-690