การให้บริการ

คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา

คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการ ณ อาคารหอสมุด (CE08) ชั้นล่าง ให้บริการฝังเข็มเพื่อการรักษาและฝังเข็มเพื่อความสวยความงาม

เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น.

 • จันทร์ เช้า อ.แพทย์จีน ปิยนุช โลนันท์
 • บ่าย อ.แพทย์จีน วรางคณา กล้าจริ
 • อังคาร เช้า อ.แพทย์จีน ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล
 • บ่าย อ.แพทย์จีน นฤเบศร์ ตระกูลธงชัย
 • พุธ เช้า อ.แพทย์จีน วรางคณา กล้าจริง
 • บ่าย อ.แพทย์จีน ปิยนุชโลนันท์
 • พฤหัสบดี เช้า อ.แพทย์จีน ภัชรี พิมาลรัมย์
 • บ่าย อ.แพทย์จีน ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล
 • ศุกร์ เช้า อ.แพทย์จีน นฤเบศร์ ตระกูลธงชัย
 • บ่าย อ.แพทย์จีน ภัชรี พิมาลรัมย์

 


อัตราค่าบริการ

คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝังเข็มเพื่อการรักษา ครั้งละ 200 บาท
ฝังเข็มเพื่อความสวยความงาม ครั้งละ 250 บาท

*บริการให้คาปรึกษาปรับสมดุลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนฟรี*
*เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรศัพท์สอบถามวันและเวลาการให้บริการล่วงหน้า
โทร. 054-466-666 ต่อ 3074


ที่อยู่

 • ที่อยู่: คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
  เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
 • Email: support@email.com
 • Website: www.domain.com
 • โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074 โทรสาร 054-666-690